کارگاه ماشین ابزار

کارگاه ماشین ابزار

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

مسئول: مهندس حسنعلی

تهران-لویزان-خیابان شهید شعبانلو-دانشگاه شهید رجایی.;کلیه قیمت های درج شده در قسمت تعرفه بدون مواد برای یک ساعت استفاده از دستگاه مورد نظر میباشد
تجهیزات و خدمات