دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

  گروه تربیت بدنی در بدو تاسیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای ارائه واحدهای تربیت بدنی عمومی ایجاد شد و  از سال 1375 با پذیرش دانشجوی دبیری تربیت بدنی فعالیت های خود را توسعه بخشید. از بهمن ماه سال 1384 پذیرش دانشجوی كارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی از طریق كنكور سراسری نیز به حوزه فعالیت گروه اضافه شد. از سال 1388 فعالیت های  این گروه به طور مستقل با نام دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ادامه پیدا کرده است. این دانشکده یکی از بخش های مطرح در سازمان های ورزشی بوده و همواره به عنوان عضو ثابت شوراهای پژوهشی و ورزشی در نهادها و سازمان های مرتبط فعالیت دارد.


                                                                                    تلفن: 69 الی 22970061-021  داخلی 2551