دانشکده مهندسی معماری و شهر سازی

دانشکده مهندسی معماری و شهر سازی

گروه معماری در سال 1358 به عنوان یکی از بخشهای انستیتوی عمران تشکیل شد. پس از بازگشایی مجدد دانشگاههای کشور در سال1361، با پذیرش دانشجویان جدید فعالیت خود را آغاز نمود. پس از تصویب دانشگاه، با اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال1380، در رشته کارشناسی ناپیوسته علمی- کاربردی معماری اقدام به پذیرش دانشجو نمود. در سال 1387 در مقطع كارشناسی ارشد رشته معماری دانشجو پذیرفت و در سال 1389 در مقطع كارشناسی ارشد در رشته طراحی شهری اقدام به پذیرش دانشجو نمود. در مهر ماه 1392 اقدام به پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته ارتباط تصویری نمود و در همان سال در مقطع دکترای معماری دانشجو پذیرفت و در سال 1393 دومین دوره دکترای معماری را پذیرش نمود. این گروه پس از کسب مجوز در سال 1388 با عنوان دانشـکده مهندسی معمـاری و شـهرسـازی به طور مستقل مشغول فعالیت می باشد.

                                                                                          تلفن: 69 الی 22970061-021  داخلی 2547