دانشکده مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک

انستیتو مکانیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1361 تاسیس  و پس از گذراندن مراحل مختلف در سال 1385 به دانشکده مهندسی مکانیک تبدیل گردید. هم اکنون این دانشکده دارای پنج گروه آموزشی ساخت و تولید، طراحی جامدات، متالوژی و مواد، مکانیک خودرو و حرارت سیالات و تاسیسات می باشد.

                                                                                       تلفن: 69 الی 22970061-021  داخلی 2373